Pixel
6405 NW 36St, Suite 212
Virginia Gardens, FL. 33166
2019
Miami International Baseball Tournament

Miami, Florida
JULY 27th THRU AUGUST 3rd, 2019
2018
Miami International Baseball Tournament

Miami, Florida
JULY 28th THRU AUGUST 4th, 2018
2017
Miami International Baseball Tournament

Miami, Florida
JULY 29th UNTIL AUGUST 5th 2017
2016
Miami International Baseball Tournament

Miami, Florida
JULY 30th UNTIL AUGUST 7th 2016
2015
Miami International Baseball Tournament

Miami, Florida
AUGUST 1st UNTIL AUGUST 9th 2015
2014
Miami International Baseball Tournament

Miami, Florida
JULY 19th UNTIL JULY 27th 2014
2013
Miami International Baseball Tournament

Miami, Florida
JULY 28th UNTIL AUGUST 4th 2013
2012
Miami International Baseball Tournament

Miami, Florida
JULY 29th UNTIL AUGUST 5th 2012